Go Back To Previous Photo The Wildweeds Go To Next Photo

Skip Yakaitis, Trapezoid Club, 1967

Skip Yakaitis, Trapezoid Club, 1967