Go Back To Previous Photo The Wildweeds Go To Next Photo

Bob Dudek, 1967

Bob Dudek, 1967